Volg ons op facebook

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AFdH Uitgevers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08144004 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding c.q. het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AFdH Uitgevers worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AFdH ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van AFdH zijn vrijblijvend en AFdH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AFdH. Wij zijn gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AFdH dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief verzend- en behandelkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen wij eventueel nadere (betalings-/bestel)voorwaarden stellen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van AFdH Uitgevers.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning door AFdH bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien AFdH haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van AFdH om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is AFdH gerechtigd de uitvoering van de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Wanneer de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na berichtgeving van de prijsverhoging door AFdH.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door AFdH vindt zo spoedig mogelijk plaats maar tenminste binnen vijftien (15) dagen na bestelling, tenzij door AFdH anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan AFdH (bij voorkeur via info@afdh.nl). Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan AFdH verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door AFdH Uitgevers geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 AFdH garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen één (1) maand na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan AFdH Uitgevers, bij voorkeur via info@afdh.nl te melden.

7.2 Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AFdH de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan AFdH te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Door AFdH eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AFdH Uitgevers, dan wel tussen AFdH en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AFdH, is AFdH niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AFdH. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AFdH in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat AFdH gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AFdH kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan AFdH schriftelijk opgave doet van een adres, is AFdH gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan AFdH uitdrukkelijk schriftelijk opgave doet van een ander adres dan het eerder genoemde, waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door AFdH gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht om alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht laten gelden op grond van het feit dat AFdH deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AFdH in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AFdH vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 AFdH is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

AFdH Uitgevers
Haaksbergerstraat 405
7545 GL Enschede
The Netherlands
+31 (0)53-4362134
KvK-nummer : 08144004
Btw-nummer : NL8168.55.857.B.01